Sau ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 học sinh đi học trở lại, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về  thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19 TẠI TRƯỜNG HỌC

 

Sau ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 học sinh đi học trở lại, thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về  thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19.

Nhà trường thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế và các quy định phòng, chống dịch Covid – 19.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động công tác phòng, chống và tuyên truyền  dịch CoVid-19.